Dětský domov a základní škola Horní Planá

Dětský domov a základní škola Horní Planá

Jsme právním subjektem a hospodaříme jako příspěvková organizace.
Zřizovatelem je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Součástí zařízení je základní škola, dětský domov a školní jídelna.

V našem dětském domově žije 64 dětí, ve 2 budovách, ve věku od 3 do 18 let , případně do skončení profesní přípravy, nejdéle do 26 let.
Dětem je v dětském domově poskytována péče jako v rodině. Jsou rozvíjeny tělesné, duševní a citové schopnosti a sociální dovednosti. Dětský domov vytváří podmínky pro vzdělávání dětí a jejich přípravu na budoucí povolání v souladu s jejich schopnostmi, nadáním a potřebami.

Děti jsou rozděleny do 8 rodinných skupin, z toho 3 rodinné skupiny jsou složeny z učňů a studentů. Tyto skupiny mají svůj vlastní denní režim, který vychází z věkové skladby dětí. Každá rodinná skupina má heterogenní skladbu. Maximální počet dětí pro rodinné skupiny je 8.

Sourozenci jsou zařazováni do jedné rodinné skupiny. Do různých rodinných skupin je možno zařadit sourozence jen výjimečně, a to z důvodů stanovených zákonem.

Součástí našeho dětského domova je i základní škola praktická a základní škola speciální. Výuka ve škole probíhá podle vlastního ŠVP.

Ostatní děti se vzdělávají v Základní škole v Horní Plané, kam samostatně docházejí, učni a studenti dojíždí do škol mimo zařízení, do domova se vracejí na víkendy a na prázdniny. Přes týden jsou ubytováni na internátech. Malé děti a předškoláčci navštěvují mateřskou školku ve městě.

Rodiče mají právo udržovat s dětmi písemný kontakt, telefonovat si a uskutečňovat vzájemné návštěvy. Pobyt dětí u rodičů (nebo jiných fyzických osob) je podmíněn souhlasem příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

Školní řád

 

Zřizovací listina

 

Dětský domov a základní škola Horní Planá