Školní řád

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá

Na základě § 30 školského zákona 561/2004 Sb., 3/2005 Sb. a vyhlášky č. 256/2012 Sb. vydávám

ŠKOLNÍ ŘÁD

č. j. 981/2012

OBSAH:

 1. REŽIM ŠKOLY – docházka do školy
 2. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ
 3. ZÁSADY CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE A PŘI ČINNOSTECH MIMO ŠKOLU
 4. PŘESTÁVKA
 5. ŽÁKOVSKÉ SLUŽBY
 6. HYGIENA A BEZPEČNOST PRÁCE
 7. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ
 8. OPISY VYSVĚDČENÍ
 9. POVINNOSTI A PRÁVA PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
  (pedagogičtí pracovníci, ostatní zaměstnanci školy)
 10. TŘÍDNÍ UČITELÉ
 11. ČASOVÝ ROZPIS VYUČOVACÍCH HODIN
 12. PROVOZNÍ PRACOVNÍCI
 13. VŠICHNI PRACOVNÍCI ŠKOLY
 14. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
 15. EVIDENCE ÚRAZŮ
 16. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZE STRANY DĚTÍ A STUDENTŮ
 17. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
 18. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PROSPĚCHU
 19. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA, CHOVÁNÍ A CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKA
 20. OPRAVNÉ ZKOUŠKY
 21. POSTUP ŽÁKA DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU, OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU
 22. UKONČENÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 23. UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ
 24. VYSVĚDČENÍ
 25. ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO VYSVĚDČENÍ
 26. ZÁSADY HODNOCENÍ

Příloha 1

Pravidla pro hodnocení žáků speciální školy
Se Školním řádem jsou povinni se seznámit a následně řídit všichni žáci školy a jejich zákonní zástupci, ve vybraných ustanoveních i všichni zaměstnanci školy i jiné osoby, které v souladu s výkonem svých práv a povinností přicházejí do styku se školou, navštíví školu nebo se zúčastní akce pořádané školou.

1. REŽIM ŠKOLY – docházka do školy

 1. Školní budova je otevřena od 7:30 hod. – až do 8:00 hod. Po dobu otevření budovy školy kontroluje veškeré příchozí žáky či jiné osoby pověřený dozor – zaměstnanec školy. Budova školy je v 8:00 uzamčena, při pozdním příchodu žák zazvoní na zvonek u vchodových dveří, provozní zaměstnanec pak žákovi umožní přístup do budovy školy.
 2. Žáci příchozí i žáci z DD se shromažďují ve svých třídách, kde vykonávají dozor pedagogové.
 3. Žákům je umožněn vstup a pobyt v budově školy nejméně 20 minut před začátkem vyučování a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.
 4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně (žáci z DD) a dojíždějící (docházející) žáci ve svých šatních skríňkách. V průběhu vyučování je vstup do šaten povolen pouze v doprovodu dospělé osoby. Šatnu žáků z DD uzamyká paní uklízečka v 8. 00 hodin. V průběhu vyučování a po vyučování odemyká šatnu vyučující, který v té třídě právě učí nebo v té třídě ukončil výuku. Cenné věci a peníze nenechávají odložené v oděvu ani v odložených aktovkách. Finanční obnosy, cenné věci mohou žáci svěřit do úschovy po dobu vyučování vyučujícímu, který je uzamkne ve sborovně.
 5. Nepřítomnost ve vyučování jsou povinni zástupci žáka omluvit do 3 dnů písemně nebo telefonicky na tel. č. 380 738 282, 380 738 258, 380 738 328, po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Žáky z DD omlouvají příslušní vychovatelé. Absence delší než 3 dny bude potvrzena ošetřujícím lékařem. Omluvenku podepisuje jeden ze zákonných zástupců. Při podezření na neomluvené absence se bude postupovat podle Metodického pokynu MŠMT č. j. 10 194/2002-14 ze dne 11. března 2002. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Jakákoli neomluvená absence se dále předává k dalšímu šetření OSPOD. Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost rodičů. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující se souhlasem ředitelky školy, na jeden den a delší dobu uvolňuje ředitelka školy. Při uvolnění delším dvou dnů rodiče podávají škole písemnou žádost. I tato nepřítomnost musí být však omluvena v omluvném listě v žákovské knížce a omluvenka předložena třídnímu učiteli ihned při návratu do školy. Odchod z vyučování před jeho ukončením je možný pouze se souhlasem třídního učitele a ředitelky školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Při nedodržování léčebného režimu, např. když je žák viděn venku i když nemá vycházky nebo není na cestě k lékaři nebo od lékaře, bude nepřítomnost žáka ve škole za tento den neomluvena. Žáci z dětského domova jsou omluveni písemně také v omluvném listě žákovské knížky.
 6. Do tělocvičny, školní dílny, školní kuchyňky, odborných učeben apod. odcházejí žáci organizovaně pod vedením vyučujícího. Pokud se vyučující do 5 minut po začátku vyučovací hodiny nedostaví, zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost ředitelce školy.
 7. Na vyučování PV a TV jsou žáci vždy převlečení do příslušného oděvu a obuti do odpovídající obuvi. Oblečení na PV a TV mají žáci ve skříňkách ve své třídě a docházející žáci mají možnost ponechat tyto věci v šatních skříňkách. Oblečení na PV a TV bude pravidelně práno.
 8. Žáci jsou vždy v budově školy přezuti do zdravotně vhodných přezůvek.

2. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

 1. Žáci mají právo:

a) na vzdělání,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
f) právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole.

2. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na:

a) svobodnou volbu školy pro své dítě
b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole
c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
e) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
f) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
g) volit a být voleni do školské rady,
h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
i) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka,

Informace o prospěchu a chování mohou získat zákonní zástupci žáků každý den v dopoledních hodinách nebo kdykoli po vyučování po předchozí domluvě s vyučujícím

3. ZÁSADY CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE A PŘI ČINNOSTECH MIMO ŠKOLU

 1. Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Dále jsou povinni dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 2. Žáci nesmějí do budovy školy vpouštět žádné osoby.
 3. Žáci jsou povinni plnit pokyny všech pracovníků školy a slušně se k nim chovat. Neplnění těchto povinností, kázeňské přestupky, fyzické či slovní útoky na spolužáky nebo pracovníky školy budou brány jako závažné zaviněné porušení povinností a podle stupně závažnosti bude voleno výchovné opatření (snížená známka z chování).
 4. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozovat všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil. Žák nosí učebnice, sešity, notýsek a žákovskou knížku řádně zabalené. Psaní po lavici a do učebnic budou posuzovány jako úmyslné poškozování majetku školy.
 5. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli nebo vyučujícímu učiteli, o přestávce dozorujícímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Finanční obnosy nebo cenné je možné si uschovat u vyučujícího nebo v ředitelně školy.
 6. Do školy nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci a věci, které nesouvisejí s vyučováním, do školy nenosí. Hodinky ap. mají neustále u sebe, pokud je musí odložit, např. v hodině tělocviku, svěří je do úschovy učiteli. Vzhledem k tomu, aby se předešlo ztrátě nebo poničení mobilních telefonů, MP3 přehrávačů a ostatních audiovizuálních přístrojů dají žáci tyto přístroje před začátkem vyučování do úschovy vyučujícímu a po skončení poslední vyučovací hodiny je dostanou zpět. V případě nutného telefonování během pobytu ve škole, bude žákovi telefonování umožněno. Škola za neodevzdané výše uvedené věci do úschovy nenese odpovědnost. Do školy žáci nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků.
 7. Z hygienických důvodů nenosí žáci žvýkačky a v celé budově je zakázáno žvýkání.
 8. Po skončení vyučování je povinností každého žáka neprodleně opustit budovu a areál školy. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se bez dozoru učitele v prostorách školy, na školním pozemku, na hřišti, na školní zahradě atd.
 9. Při polední přestávce odcházejí žáci na oběd s vyučujícím pedagogem, který nad nimi vykonává v jídelně dohled. Ostatní žáci, kteří nechodí na oběd a nemají odpolední vyučování, odcházejí domů. Docházející žáci, kteří mají odpolední vyučování a nechodí na obědy, jdou do jídelny.
 10. Při mimotřídním vyučování či zájmové činnosti se žáci scházejí 5 minut před zahájením činnosti před školní budovou případně podle pokynu vedoucího kroužku a vyčkají jeho příchodu. Pouze s ním vcházejí do školní budovy nebo společně odcházejí na místo mimotřídní činnosti či zájmové činnosti. Vedoucí nad nimi vykonává dohled po celou dobu pobytu ve škole a dohlíží na ně až do odchodu z budovy či po celou dobu přesunu a činnosti mimo budovu školy.
 11. Vstup žáků do sborovny, kabinetů a do kanceláří bez vyzvání zaměstnance školy je nepřípustný.
 12. Žákům je zakázáno vyklánět se z oken, vyhazovat z nich jakékoliv předměty a pokřikovat na kolemjdoucí osoby. Žákům je zakázáno samovolně manipulovat s okny a se žaluziemi. O přestávce může být vyklopena jen ventilační část okna.
 13. Užívání drog, pití alkoholu a kouření je pro žáky školy nepřípustné. Kouření ve škole a při školních akcích, případně pití alkoholu nebo užití drogy bude posuzováno jako závažné porušení školního řádu. Dále je zakázána jakákoli propagace a distribuce alkoholu, cigaret a dalších návykových látek.
 14. Nalezené věci předá nálezce ihned do sborovny nebo ředitelny školy.
 15. Dojíždění žáků do školy na kole nebo jiném podobném dopravním prostředku tento školní řád neřeší a škola také nezodpovídá za možný úraz žáků a ztrátu kol.
 16. Bez souhlasu vyučujícího žáci ve škole nepořizují žádné fotografie ani video a audionahrávky. Bez souhlasu vyučujícího není rovněž možné používat přenosné přehrávače.

Chování ve školní jídelně:
Do jídelny odcházejí žáci společně za doprovodu učitele poslední vyučovací hodiny, který je odvádí až do jídelny. V jídelně se žáci řídí řádem jídelny a pokyny dohlížejícího pedagoga a vedoucí školního stravování.
Aktovky si uloží v chodbě před jídelnou uspořádaně.
Zachovávají se všechna pravidla kulturního stolování.
Z jídelny se neodnáší žádné jídlo ani pití, žáci vše snědí a vypijí v jídelně.
Žáci se podřizují pokynům všech zaměstnanců školy.
Žáci jdou do jídelny přezuti do přezůvek.

4. PŘESTÁVKA

 1. Malé přestávky tráví žáci ve třídě, s výjimkou odchodu na WC, nemusí však sedět v lavicích, mohou se ukázněně pohybovat po třídě. Pokud svačí, zůstávají sedět na místě. Dveře učeben jsou otevřeny. Je zakázáno navštěvovat jiné třídy.
 2. O velké přestávce se žáci školy pod dohledem pedagoga volně procházejí po chodbě v 1. poschodí školy, eventuálně je možnost být s dohlížejícím pedagogem v tělocvičně. Žáci nesedají na topná tělesa, nepokřikují.
 3. O přestávkách žáci nepřecházejí do šaten nebo jiných poschodí.
 4. O přestávce může být vyklopena jen ventilační část okna.
 5. Pedagogové vykonávají dohled nad žáky vždy podle rozpisu na daný školní rok.

5. ŽÁKOVSKÉ SLUŽBY

Třídní učitelé určují žákovské služby na určité období a pro určité činnosti, zavedené podle zvyklostí třídy a třídního učitele. Služba maže tabuli a rozdává sešity, hlásí třídnímu učiteli závady na vybavení třídy. Služba hlásí do 5 minut po začátku vyučovací hodiny ředitelce školy nebo její zástupkyni (popř. vyučujícímu v sousední třídě), jestliže se vyučující nedostaví do hodiny, dbá o uzamykání třídy při odchodu do odborných učeben, v šatně dbá na pořádek. Pokud někteří žáci odcházejí nebo přicházejí během vyučování, otevírá jim šatnu vyučující nebo třídní učitel o přestávce, která předchází, či následuje. Další povinností služby je kontrolovat čistotu v lavicích a pod nimi, čistotu tabule.

6. HYGIENA A BEZPEČNOST PRÁCE

 1. Žáci jsou povinni přezouvat se do přezůvek zdravotně vyhovujících do místnosti a dbát zvlášť na hygienu před jídlem a po použití WC.
 2. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Dodržují poučení, se kterým byli prokazatelně seznámeni.
 3. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.
 4. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. Na pozdější ohlášení úrazu nebude brán ohled a tento úraz nebude posuzován jako školní úraz. Hlásí i každou nevolnost a zdravotní problémy.
 5. Také úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba bez odkladu hlásit vedení školy. Těžké úrazy žáků a pracovníků na výcvikových kurzech, škole v přírodě apod. je třeba hlásit vedení školy. Každý úraz je třeba o nejbližší přestávce zapsat do knihy úrazů ve sborovně školy.
 6. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči (se zařízeními na 230V), vypínači a elektrickým vedením (rozsvěcovat, zhasínat a zasouvat elektrickou zástrčku). Žáci nesmí manipulovat s okny a s žaluziemi a s termoregulačními ventily.
 7. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob – učitelů . Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, plavecké kurzy apod. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 8. Při výuce v tělocvičně, školní dílně, na školním pozemku, školní kuchyňce zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a také průběžně během školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy a žákovské knížky. U nepřítomných žáků se provedou poučení a zápisy do třídní knihy a žákovské knížky dodatečně. Řády odborných učeben tvoří přílohu vnitřního řádu školy.
 9. Protože školní budova je součástí Dětského domova, je škola zajištěna dohledem pouze v době vyučovacích hodin. Budova školy se tedy po skončení vyučování nezamyká a je proto povinností každého docházejícího (dojíždějícího) žáka po skončení vyučování ihned budovu opustit.
 10. V případě, že žák nebude respektovat školní řád, budou písemně v žákovské knížce informováni rodiče. V případě opakovaného nebo hrubého přestupku rozhodne o výchovných opatřeních třídní učitel nebo paní ředitelka a bude toto projednáno výchovnou komisí.

Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:

a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.
Podrobný popis závažnosti přestupků viz níže.

7. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

Zákonní zástupci žáků jsou povinni:

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 2. na vyzvání ředitelky školy, třídního učitele se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka,
 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh vzdělávání,
 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu se školním řádem,
 5. oznamovat škole tyto údaje o dítěti: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, datum zahájení vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn, o zdravotních potížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, včetně telefonického spojení na zákonného zástupce a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a všechny změny v těchto údajích,
 6. ze strany zákonných zástupců, bývalých žáků i jiných návštěv je nepřípustné jakýmkoliv způsobem (telefonát, osobní návštěva) narušovat průběh vyučovacích hodin,
 7. zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci se vzájemně podporují a podle svých schopností a možností spolupracují na výchově a vzdělávání žáka v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními pravidly školy,
 8. případné konflikty řeší pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci věcně, bez emocí a nikdy přímo před žáky, v případě potřeby vyhledají pomoc při řešení sporu u vedení školy,
 9. žáci, pracovníci školy a zákonní zástupci se navzájem respektují, při vzájemném styku dodržují zásady kulturního chování, zdvořile se oslovují a při setkání se slušně zdraví v souladu s pravidly společenského chování

8. OPISY VYSVĚDČENÍ

Od 1. září 2005 vydá škola absolventovi opis vysvědčení za poplatek 100 Kč.

9. POVINNOSTI A PRÁVA PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
(pedagogičtí pracovníci, ostatní zaměstnanci školy)

 1. Pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané zákoníkem práce, organizačním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, zejména školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vnitřním řádem DD.
 2. Věnují individuální péči žákům z méně podnětného rodinného prostředí a žákům se zdravotními problémy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření a žáky se zdravotními problémy. Dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušily činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti, na závěry vyšetření a doporučení z DDÚ (plán osobního rozvoje dítěte zpracovaný etopedem zařízení – týká se žáků z DD). Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka – problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním.
 3. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky zápisem v ŽK .
 4. Učitelé sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka, informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. V případě žáka z DD informuje zdravotnici DD.
 5. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce a v třídním výkazu tyto údaje: telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, rodné číslo, adresu a jméno ošetřujícího lékaře a zdravotní pojišťovnu.
 6. Absenci žáků učitelé sledují, zapisují řádně každý den při první vyučovací hodině a kontrolují každou hodinu. Z vyučování může být žák omluven na základě písemné žádosti rodičů v žákovské knížce předložené předem a odsouhlasené ředitelkou školy.
 7. Do školy přicházejí vyučující nejméně 20 minut před zahájením vyučování.
 8. Pomůcky určené k vyučování připravují do třídy během přestávky. Pokud mají dozor na chodbě, musí si pomůcky zajistit v době volna. Pomůcky od správců kabinetů si zajišťují pokud možno den předem. Jsou odpovědní za odevzdání pomůcek v bezvadném stavu.
 9. Dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy.
 10. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken a vodovodního kohoutku a odvedou žáky do šatny (jídelny). Třídní knihu, třídní výkaz a veškeré záznamy o dětech odnesou do sborovny.
 11. Poslední odcházející pedagog zkontroluje vypnutí el. spotřebičů.
 12. Přesný termín pedagogických rad je předem oznámen. Účast na pedagogických radách a poradách je povinná. Pokud se někdo nemůže zúčastnit, ve vlastním zájmu si zajistí informace a pokyny a přečte si a podepíše zápis z porady. Nevědomost a nepřítomnost není omluvou. O neúčasti pracovník informuje ředitelku školy předem. Omluvu následně doplní odevzdáním řádně vyplněné a potvrzené „PROPUSTKY“.
 13. Učitelé a ostatní zaměstnanci zařízení nesmí svěřovat žákům klíče od sborovny, kabinetů tříd, šaten a ostatních prostor.
 14. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a o nejbližší přestávce vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.
 15. Odchod s žáky na plánovanou akci mimo školu hlásí předem vedení školy, aby mohla být uvedena v plánu práce a mohlo být zajištěno suplování či výměna hodin.
 16. K vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze vyhrazené vařiče, schválené požárním preventistou. Je zakázáno, používat ponorné vařič.
 17. Organizační a administrativní záležitosti stejně jako návštěvy rodičů si vyučující vyřizují v době
 18. Mimo vyučování a plánovaných porad a schůzí. Při řešení problémů si přizvou k jednání dalšího kolegu nebo vedení školy.
 19. Všichni učitelé, kteří budou vyučovat v odborných pracovnách (dílnách apod.) ručí za to, že žáci opustí pracovnu v naprostém pořádku. Bez pokynu vyučujícího nesmí žáci vcházet do těchto učeben.
 20. Učitelé úzce spolupracují s pedagogickými pracovníky dětského domova.
 21. Všechny pracovníky školy uvolňuje za jakýmkoli účelem ředitelka školy. Zastoupení zajišťuje ředitelka a zástupkyně ředitelky školy.
 22. Nemůže-li se zaměstnanec dostavit do zaměstnání, je povinen neprodleně oznámit to vedení školy a mzdové účetní, pokud možno do začátku vyučování (pracovní doby). Pokud mu to umožňuje zdravotní stav, předá pokyny k výuce suplujícím. Též oznámí, kdy jde na kontrolu a po kontrole u lékaře je povinen informovat, zda bude pokračovat v pracovní neschopnosti, nebo mu byla lékařem pracovní neschopnost ukončena.
 23. Změny rozvrhu nebo výměny hodin oznámí a projedná s ředitelkou školy. Při akcích školy nebo výuce mimo budovu školy soustředí žáky před školou a přivádí je po skončení akce opět až k budově školy. V odůvodněných případech po písemném souhlasu rodičů žáka je možný sraz a rozchod podle určení pedagoga.
 24. Není dovoleno v době vyučování posílat žáky mimo budovu školy k vyřizování soukromých i služebních záležitostí učitelů a ostatních zaměstnanců zařízení, není dovoleno bez souhlasu vedení školy měnit schválený rozvrh hodin. Není dovoleno pouštět žáky samotné k lékaři. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování.
 25. Pracovník má nárok na volno s náhradou mzdy k vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení na nezbytně dlouhou dobu, pokud je nebylo možno provést mimo pracovní dobu. O návštěvě zdravotnického zařízení předloží vedení školy doklad (“PROPUSTKU”) potvrzený lékařem, který bude obsahovat – datum, čas, razítko a podpis lékaře.
 26. Vyučující je povinen seznámit se s rozpisem dohledů nad žáky o jednotlivých přestávkách a místem, kde bude dohled nad žáky vykonávat. Na dohled jsou učitelé povinni nastupovat včas a aktivně ho provádět po celou stanovenou dobu.
 27. Učitelé pověření dohledem kontrolují vykonávání všech ustanovení řádu školy. O závadách a vážných přestupcích informují třídního učitele, případně vedení školy. Závažné přestupky proti školnímu řádu zapíší žákovi do žákovské knížky, event. do Knihy hlášení či do FOSTER.
 28. Za řádný výkon dohledu nad zajištěním bezpečnosti žáků, jejich chování apod. se považuje fyzická přítomnost vyučujícího v úseku, který mu byl rozpisem určen a postupné procházení učeben a přilehlých volně přístupných míst. Pokud nemůže vyučující z jakýchkoliv důvodů dozor vykonávat, je povinen tuto skutečnost předem oznámit ředitelce školy. Během dohledu ve školní jídelně dbá vyučující zejména na dodržování zásad slušného chování a na pořádek. Pokud zjistí případné nedostatky (např. mokrou podlahu), je povinen na toto upozornit příslušnou pracovnici kuchyně a vyžadovat úklid. Dohled v jídelně končí odstravováním se posledního žáka (kromě DD). Dohled vykonává též vedoucí stravovacího úseku.
 29. Pedagogičtí pracovníci školy jsou při zajišťování dohledu nad žáky povinni mimo jiné zabezpečit osobní vlastnictví dětí před poškozením, zničením a odcizením – zejména ukládáním na určená místa mimo dosah cizích osob, zamezením vstupu cizích osob do budovy školy, uzamykáním šaten a místností apod.
 30. Pedagogičtí pracovníci zajišťují dohled nad žáky během přepravy na akce pořádané mimo školu.
 31. Všichni vyučující budou nápomocni dohlížejícímu učiteli a nenechají bez povšimnutí žádný přestupek žáků.
 32. O přestávkách zůstávají, z bezpečnostních důvodů, okna ve třídách zavřena eventuálně může být otevřena pouze ventilace. S okny smí manipulovat v době výuky pouze pedagog .
 33. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a ostatních návykových látek, používání ponorných elektrických vařičů, ponechávat peníze a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc.
 34. Pracovník školy je povinen podrobit se vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiného omamného prostředku. Pokyn k vyšetření je oprávněna dát ředitelka školy. Vyšetření se provádí dechovou zkouškou, a je-li vyšetření pozitivní, i lékařským vyšetřením, zejména odběrem a vyšetřením krve. Souprava pro dechovou zkoušku je uložena u ředitelky školy. Vyšetření se provádí za přítomnosti alespoň jednoho svědka.

10. TŘÍDNÍ UČITELÉ

 1. Vedou řádně a pečlivě pedagogickou dokumentaci určenou předpisy a vedením školy. Veškeré změny v údajích oznámí správci Bakaláře.
 2. Věnují pozornost zdravotnímu stavu žáků, vlivu rodinného prostředí na prospěch a chování žáků. O závažných skutečnostech informují ostatní vyučující, zejména o závěrech lékařských vyšetření a nálezů z psychologických poraden.
 3. Přesně evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky, od žáků po nástupu po nepřítomnosti vyžádají omluvenku bez zbytečného odkladu. Na žádost rodičů o uvolnění žáka z vyučování z rodinných a jiných důvodů omlouvají nepřítomnost žáka, pokud doba absence nepřesáhne jeden den a pokud dala souhlas i ředitelka školy. Na delší dobu uvolňuje ředitelka školy. V obou případech třídní učitelé vyžádají od rodičů písemnou žádost o uvolnění. I tato nepřítomnost musí být omluvena v omluvném listě v žákovské knížce.
 4. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů a žákovských knížek a osobních schůzkách s rodiči. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu. Sledují, zda rodiče kontrolují zápisy v žákovských knížkách alespoň 1x týdně, kontrolu žákovské knížky.
 5. Určují žákovské služby ve třídách (zapisují je na nástěnku), hodnotí výsledky jejich práce a výsledky celé třídy.
 6. Dbají o estetický vzhled učebny, poškození a závady zapisují do přehledu závad pro údržbáře. Usilují o konkrétní postihy a finanční náhradu u záměrně způsobených škod.
 7. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce, ve třídním výkazu tyto údaje: telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu, jméno ošetřujícího lékaře, zdravotní pojišťovnu a jméno třídního učitele.

11. ČASOVÝ ROZPIS VYUČOVACÍCH HODIN

1. 08.00 – 08.45

2. 08.55 – 09.40

3. 09.55 – 10.40

4. 10.50 – 11.35

5. 11.40 – 12.25

6. 12.35 – 13.20

7. 13.50 – 14.35

8. 14.45 – 15.30

9. 15.35 – 16.20

12. PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

 1. Pracovní povinnosti jsou dány pracovním řádem a pracovními náplněmi pro jednotlivé profese.
 2. Pracovní doba THP zaměstnanců školy je 7.00 až 15.30 hodin, případné změny povoluje ředitelka školy.
 3. Pracovní doba údržbářů (řidičů) je od 7.00 do 15. 30 hodin, plánované výjezdy upravuje ředitelka školy.
 4. Pracovní doba správních zaměstnanců 7.00 – 15. 30
 5. Pracovní doba zdravotnice – pružná – dle potřeby zařízení
 6. Pracovní doba vychovatelů – je dána měsíčním grafem

13. VŠICHNI PRACOVNÍCI ŠKOLY

 1. Dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami stanoví § 8 zákaz kouření ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení. Je zakázáno kouřit před dětmi při pobytu v přírodě, při sportovních či kulturních akcích.
 2. Zaměstnanci jsou povinni se vyhnout obtěžování a sexuálnímu obtěžování.
 3. Obtěžováním se rozumí jednání, které je zaměstnancem, jehož se to týká, oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti.
 4. Sexuálním obtěžováním se rozumí jednání sexuální povahy v jakékoli formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

14. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí se realizuje ve spolupráci třídního učitele, metodika prevence a výchovného poradce, kdy obsah pedagogické práce je zaměřen na:
vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání

 • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání
 • prevence a řešení výukových a výchovných obtíží, rizikové chování /zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek / a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se zdravotním postižením
 • vhodné volby vzdělávací cesty a profesního uplatnění
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin
 • zmírňování důsledků zdravotního postižení
 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností.
 • Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve spolupráci s metodikem prevence, dále spolupracuje s třídními učiteli, učiteli výchov či dalšími pracovníky školy.
 • Poradenské služby pro rodiče jsou zajišťovány vždy po předchozí telefonické domluvě a také v pracovní dny od 7:30 do 8:00 hod.
 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
 2. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.
 3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.
 4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.
 5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.
 6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pedagogové podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.
 7. Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají žákovské služby třídy určené třídním učitelem. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten průběžně kontroluje školník.
 8. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 9. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.
 10. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dozor v šatnách nad žáky odcházející z budovy vykonává další dohlížející pedagog.
 11. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.
 12. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek.

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem:

Doporučené postupy školy:

 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti.
 2. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.
 3. Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“) jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy.
 4. Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto jevem.
 5. Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.
 6. Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek.
 7. Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami.
 8. Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace.
 9. Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.
 10. V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným zástupcům žáka.

Tabákové výrobky:

 • Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.
 • Prostory školy je označen viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory.
 • Kouření v prostorách školy je zakázáno pod sankcemi uvedenými ve vyhlášce o základním vzdělávání.

Konzumace tabákových výrobků ve škole:

 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
 3. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.
 4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.
 5. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
 6. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce tímto stanovené školním řádem – postupuje se podle vyhlášky pro příslušný stupeň vzdělávání.

Alkohol:

 • Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat.
 • Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných.
 • Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem.

Konzumace alkoholu ve škole:

 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
 3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
 4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
 5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy.
 6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
 7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně – právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc.
 8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky.
 9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
 10. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
 11. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.
 12. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
 13. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

Nález alkoholu ve škole:

V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto:

 1. Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
 2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 3. Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
 4. Zpracují stručný záznam o události.

V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:

 1. Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 3. O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.
 4. O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 5. V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.

Omamné a psychotropní látky:

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.

 1. Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž tyto sankci za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Porušení zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.
 2. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.

Konzumace OPL ve škole:

 1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
 2. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
 3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
 4. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
 5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.
 6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
 7. V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
 8. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.
 9. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).
 10. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
 11. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
 12. Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu.
 13. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání.
 14. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
 15. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

Distribuce OPL ve škole:

 1. Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.
 2. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem.
 3. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
 4. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností.
 5. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže.

Nález OPL ve škole:

A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

 • Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 • O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 • Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru.
 • O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.

B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

 • Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
 • O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
 • O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce.
 • O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka.
 • V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.

C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto:

 • Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR.
 • Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka.
 • Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

Krádeže, vandalizmus:

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami protiprávního jednáním, se kterými se lze v prostředí škol setkat.

Jak postupovat preventivně proti krádežím:

 1. Krádeže jsou protiprávním jednáním, a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.
 2. Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit, případně je mohou odkládat na místa k tomu určená. Pokud takové místo žáci nemají stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí.
 3. I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející s vyučováním, nelze se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5 000 Kč (§ 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník); pokud budou věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení.
 4. Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy.

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem:

O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.

Jak postupovat preventivně proti vandalismu:

Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout.

Jak postupovat při vzniku škody:

Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

Oblast prevence užívání návykových látek:

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

 1. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka.
 2. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.
 3. Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu.
 4. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu (3).

15. EVIDENCE ÚRAZŮ

 1. Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.
 2. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen „úraz“), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola (školské zařízení) o úrazu dozví.
 3. Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích (tvoří přílohu tohoto řádu školy). Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola (školské zařízení) vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.
 4. Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno.
 5. Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola (školské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce – zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
 6. Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zařízení) navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.
 7. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

16. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZE STRANY DĚTÍ A STUDENTŮ

 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykání šaten, tříd.
 3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.
 4. Žáci škola a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.
 5. Žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.

17. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3) stanovuje ředitelka školy tyto podmínky pro poskytování školního stravování:

 • způsob placení – hotovostní
 • placení obědů – od 25. do 30. (31.) dne předchozího měsíce
 • způsob přihlašování a odhlašování – den předem do 13.00h
 • organizaci výdeje – 11.00 – 11.20 hodin – výdej pro cizí strávníky a do jídlonosičů
 • 14.00 hodin -výdej pro žáky a zaměstnance školy

18. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PROSPĚCHU

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci chování a prospěchu žáků základní školy praktické, jejíž činnost vykonává DD, ZŠ a ŠJ Horní Planá jsou vydávána v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon a jeho novelizace), na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělání a některých náležitostech, plnění povinné školní docházky a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálnímí vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

(Stupně hodnocení chování a prospěchu dle §14 a §15 vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, jejich charakteristika včetně předem stanovených kritérií)

A. Kritéria pro klasifikaci chování:

Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla společenského chování, která dodržuje. Projevuje dobrý vztah k pedagogům, spolužákům a ostatním zaměstnancům zařízení.

Stupeň 2 (uspokojivé)
Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu a pravidlům společenského soužití ve škole. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Žák má více než 40 neomluvených hodin.

Stupeň 3 (neuspokojivé)
Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla společenského soužití a porušuje právní normy. Přes udělená opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit. Žák má více než 60 neomluvených hodin.

B. Výchovná opatření

 1. Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci a za reprezentaci školy na veřejnosti.
 2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou školní práci, za vzorné plnění školních povinností, za vzornou docházku, za školní iniciativu, za reprezentaci školy na veřejnosti a za příkladné činy.
 3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit :

a) napomenutí třídního učitele (NTU) – za drobné přestupky (zapomínání, nepnění zadaných úkolů, neplnění školního řádu, 1-10 neomluvených hodin, ztrátu žákovské knížky
b) důtku třídního učitele (DTU) – za závažnější či opětovné porušení školního řádu (úmyslné ublížení spolužákovi, za podvodné jednání, 11-19 neomluvených hodin)
c) důtku ředitelky školy (DŘŠ) – za porušování norem slušnosti, agresivitu vůči spolužákům i dospělým, zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči spolužákům i pracovníkům školy, za krádeže, šikanu a vandalismus, 20-39 neomluvených hodin
40- 59 neomluvených hodin 2. stupeň z chování
60-69 neomluvených hodin 3. stupeň z chování
při více bude oznámeno orgánům OSPOD apod.

4. Třídní učitel uděluje napomenutí a důtku bezprostředně po přestupku (napomenutí i důtku mohou navrhnout i ostatní vyučující ve třídě) a neprodleně hlásí ředitelce školy.

5. Pochvala, napomenutí a důtka se uděluje před kolektivem třídy.

6. Důtka ředitelky školy se uděluje až po projednání v pedagogické radě. Navrhuje třídní učitel po konzultaci s vyučujícími ve třídě.

7. Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo udělení opatření k posílení kázně a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci (zápisem do žákovské knížky) a zároveň toto zaznamená do dokumentace školy (třídní výkaz, katalogový list, program Bakalář). Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

C. Hodnocení prospěchu

 1. Při klasifikaci výsledků vzdělávání žáků v předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se respektuje:
 • ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadavků daných předmětů
 • kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované rozumové a motorické činnosti
 • výstižnost a jazyková správnost ústního a písemného projevu
 • schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení praktických úkolů a získané zkušenosti využít v praxi
 • aktivita v přístupu k činnostem a vztah k nim
 • schopnost samostatné práce

2. Hodnocení prospěchu v povinných předmětech

V povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu takto:

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

Kritéria pro klasifikaci (hodnocení prospěchu):

Stupeň 1 (výborný)
Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů správně nebo s menšími chybami. Ústní a písemný projev je zpravidla správný a výstižný. Žák je schopen samostatně pracovat po předběžném návodu učitele.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů s menšími chybami. Ústní a písemný projev má drobné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Žák je schopen pracovat s menšími obtížemi po předběžném návodu učitele.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. Své vědomosti dokáže uplatnit jen za pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je málo rozvinutý. Žák je schopen plnit úkoly pod dohledem učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků četné a závažné mezery. Své vědomosti dokáže uplatnit velmi omezeně a jen za stálé pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je nerozvinutý. Žák je schopen pracovat pouze pod trvalým vedením učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si předepsané učivo neosvojil. Jeho ústní a písemný projev je nevyhovující. Žák není schopen pracovat ani s trvalou pomocí učitele.

3. Převedení klasifikace do slovního hodnocení.

Výsledky vzdělání v povinných i nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem jsou v případě převedení klasifikace do slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl vzhledem k formulovaným výstupům.

Pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení jsou následující zásady:

klasifikace slovní vyjádření

1 – výborný ovládá bezvadně

2 – chvalitebný ovládá

3 – dobrý v podstatě ovládá

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami

5 – nedostatečný neovládá

Pro stanovení celkového hodnocení žáka do osobních záznamů pro jednotlivé oblasti jsou následující zásady:

úroveň myšlení:

klasifikace slovní vyjádření

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný nesamostatné myšlení

5 – nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky

úroveň vyjadřování:

klasifikace slovní vyjádření

1 – výborný výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný celkem výstižné

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 – nedostatečný na návodné otázky odpovídá nesprávně

celkové uplatnění vědomostí, řešení úkolů, chyby, jež se žák dopouští:

klasifikace slovní vyjádření

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, s jistotou a přesně

2 – chvalitebný dovede používat vědomostí a dovedností při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4 – dostatečný i s pomocí učitele dělá podstatné chyby

5 – nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

píle a zájem o učení:

klasifikace slovní vyjádření

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný aktivní, učí se odpovědně a se zájmen

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 – nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné

19. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA, CHOVÁNÍ A CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKA

 1. Každé pololetí školního roku se žákovi vydává vysvědčení. Za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.
 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení na základní škole praktické je vyjadřováno klasifikačním stupněm (klasifikace). Při hodnocení žáka na 1. stupni základní školy praktické se použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni základní školy praktické je stupeň hodnocení vyjádřen odpovídajícím slovem:
  1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný.
  V odůvodněných případech (na základě doporučení SPC) se použije kombinace slovního hodnocení a klasifikace. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. Se slovním hodnocením musí souhlasit zákonný zástupce žáka.
 3. Škola převede klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce.
 4. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně 3 měsíce před koncem klasifikačního období navštěvují školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ve všech, případně jen v některých předmětech, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech ve kterých nebyli vyučováni se, neklasifikují.
 5. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
  a) prospěl (a) s vyznamenáním (v 1.-9. ročníku)
  b) prospěl (a)
  c) neprospěl (a)
  d) nehodnocen (a)a) prospěl(a) s vyznamenáním
  není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný (nebo odpovídajícím slovním hodnocením), průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré nebo odpovídajícím slovním hodnocením. Platí to i u žáka s individuálním plánem, pokud není uvolněn z některého předmětu.
  b) prospěl(a)
  není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný (nebo odpovídajícím slovním hodnocením).
  Platí to i pro žáka, který ač splňuje kritéria pro prospěch s vyznamenáním, je uvolněn z nějakého předmětu.
  c) neprospěl(a)
  je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný (nebo odpovídajícím slovním hodnocením).
  d) nehodnocen (a)
  není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

20. OPRAVNÉ ZKOUŠKY

 1. Komisionální přezkoušení se koná v těchto případech:
  má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí
  při konání opravné zkoušky
 2. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu, dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
 3. Žáci 1.-9. postupného ročníku školy, kteří dosud neopakovali ročník a jsou na konci druhého pololetí klasifikováni nejvýše ze dvou povinných předmětů, s výjimkou předmětů výchovného zaměření (hudební, výtvarná a tělesná výchova), stupněm nedostatečným, konají opravné zkoušky.
 4. Opravné zkoušky se konají nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin, v termínu stanoveném ředitelkou školy.
 5. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
 6. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 7. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy, v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.
 8. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
  předseda, kterým je ředitelka školy, případně jí pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitelka školy, krajským úřadem jmenovaný pracovník školy.
  zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, případně jiný vyučující daného předmětu.
  přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené školním vzdělávacím programem.
 9. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví vyučující předmětu v souladu se školním vzdělávacím programem a schválí ho ředitelka.
 10. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
 11. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů (zdravotních) může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
 12. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří klasifikací.
 13. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení s datem poslední zkoušky.
 14. Ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka.

21. POSTUP ŽÁKA DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU, OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU

 1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn.
 2. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník a žák druhého stupně, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka (na každém stupni lze 1x opakovat).
 3. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí (31.3.). Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
 4. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
 5. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitelka školy na žádost zákonného zástupce žáka povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
 6. Ředitelka školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku, po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
 7. Žáka, který opakoval ročník a opět neprospěl, navrhne ředitelka k odbornému vyšetření ve speciálně pedagogickém centru a na základě jeho výsledků k případnému přeřazení do základní školy speciální.
 8. Opakování ročníku bude uplatňováno uvážlivě s ohledem na jeho důsledek – neukončení vzdělání poskytovaného základní školou praktickou.
 9. Žák, který splnil devět let povinné školní docházky v nižším než devátém ročníku a nezískal tak základní vzdělání, může na základě žádosti jeho zákonného zástupce pokračovat v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku.
 10. Žákovi se zdravotním postižením může ředitelka školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku.

22. UKONČENÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého ročníku základního vzdělávání. Toto vysvědčení je opatřeno doložkou o získání stupně základního vzdělání.
 2. Žák, který úspěšně skončil základní vzdělávání nebo žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června příslušného školního roku.
 3. Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku.
 4. Žák, který byl přijat k dalšímu vzdělávání ve střední škole (učilišti) je považován za žáka základní školy do 31. srpna příslušného školního roku.

23. UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ

 1. V odůvodněných případech může ředitelka školy uvolnit ze zdravotních nebo jiných důvodů žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo z části z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.
 2. V předmětu tělesná výchova uvolní ředitelka Školy žáka na písemné doporučení lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
 3. Pokud je žák z předmětu zcela uvolněn, nehodnotí se. Na vysvědčení se napíše uvolněn.
 4. Při celkovém hodnocení prospěchu je žák hodnocen „prospěl“, i když splňuje kritéria pro celkové hodnocení „prospěl s vyznamenáním“.

24. VYSVĚDČENÍ

 1. Po projednání hodnocení chování a prospěchu v pedagogické radě vyplní třídní učitel vysvědčení na předepsaném tiskopise.
 2. Škola je žákovi vydá na konci prvního pololetí na určenou dobu a natrvalo na konci druhého pololetí. Za první pololetí lze místo vysvědčení vydat výpis z vysvědčení.
 3. Při přestupu žáka na jinou školu zašle ředitelka na tuto školu kopie osobní dokumentace žáka. Škola, z níž žák přestupuje, archivuje originály.
 4. Na prvním stupni základní školy praktické je hodnocení prospěchu žáka vyjádřeno číslicemi, na druhém stupni jejich slovním ekvivalentem.
 5. Na vysvědčení se uvádí:
  klasifikace chování žáka, prospěch v jednotlivých povinných předmětech, nepovinných předmětech, hodnocení práce v zájmových útvarech, zameškané hodiny, celkový prospěch, pochvaly a významná ocenění,
  údaje o plnění povinné školní docházky a způsobilosti postupu do vyššího ročníku,
  vzdělávací program, podle kterého byl žák vyučován.
  Tiskopisy vysvědčení vydává nakladatelství SEVT (viz. seznam povinné školní dokumentace, zveřejňovaný ve Věstníku MŠMT ČR pro příslušný rok).
  Pro vyplňování vysvědčení platí pokyny vydané MŠMT ČR.

25. ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO VYSVĚDČENÍ

 1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáků získává učitel zejména těmito metodami a formami:
  diagnostickým pozorováním žáků
  sledováním výkonů žáka, jeho aktivity, připravenosti na vyučování
  konzultacemi s ostatními vyučujícími, pracovníky speciálně pedagogického centra, pedagogicko – psychologické poradny, dětskými a odbornými lékaři, rodiči
  prověřováním vědomostí, dovedností a návyků formou různých zkoušek – ústní, pohybové, praktické, grafické, testy,…Podle možností a stupně postižení žáka se používá hodnocení, které žákovi více vyhovuje:
  a) průběžné ústní hodnocení
  – během činností žáka.
  – na konci činnosti – zpětná vazba.
  – individuální rozhovory s žákem.
  b) průběžné písemné hodnocen (dílčí, kontrolní)
  – informace pro žáka o jeho úrovni zvládání očekávaných výstupů (diktáty, desetiminutovky).
  – kontrolní práce alespoň dvakrát za pololetí po předchozí přípravě
  – formou testů.
 2. Žáci 2.- 9. postupného ročníku musí mít z každého předmětu dostatek podkladů pro hodnocení za každé pololetí.
  Zkoušení (písemné i ústní) je prováděno zásadně před kolektivem třídy. Nepřípustné je individuální přezkušování v kabinetech.
 3. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel slovně zdůvodní své hodnocení. Výsledky hodnocení písemných prací oznámí učitel žákovi nejpozději do týdne.
 4. Konkrétní písemné práce rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok. Doporučuje se zadávat je častěji a v kratším rozsahu.
 5. V jednom dni mohou žáci psát pouze jednu písemnou práci většího rozsahu.
 6. Písemné práce uchovává vyučující po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci odvolat (celý školní rok + prázdniny).
  V případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami se práce uchovávají do 31. 10. následujícího školního roku.
  Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání i zákonným zástupcům.
  Při hodnocení a klasifikaci průběžné i celkové se uplatňuje přiměřená náročnost vůči žákovi – stupeň postižení, zdravotní stav a individuální a věkové zvláštnosti žáka.Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků:Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.
  Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků.
  Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví,
  žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení.

Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:

co se mu daří
co mu ještě nejde, jaké má rezervy
jak bude pokračovat dál
Pedagogové vedou žáka, aby komentoval své výkony a výsledky.
Sebehodnocení nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.

Na konci pololetí žák ústní formou provede sebehodnocení v oblasti:

zodpovědnost
motivace k učení
sebedůvěra
vztah v třídním kolektivu

Škola vytváří odpovídající podmínky pro možnost používat formy sebehodnocení. Tím je zajištěna zpětná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdělávací instituce.
Škola může nabídnout využití softwarových produktů, které umožňují bez jakéhokoli zásahu pedagoga ověření stupně dosažených znalostí a dovedností.

Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí:

schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi
orientace v daném problému s využitím získaných vědomostí, dovedností a znalostí
schopnost žáka prosadit se ve třídním kolektivu při řešení týmových úkolů
schopnost změny své role v kolektivu vrstevníků, pochopení role kolektivu
schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení, psaní textů
schopnost výběru určitých informací, selekce nepodstatných věcí
využívání mezipředmětových vztahů
schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností

26. ZÁSADY HODNOCENÍ

 1. Při vzdělání jsou výsledky vzdělání žáka a chování žáka ve škole (při akcích mimo školu) hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl vzhledem k očekávaným výstupům Školního vzdělávacího programu (ŠVP), k vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Hodnocení zahrnuje také píli žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
 2. Hodnocení chování žáka ve škole (při akcích mimo školu) je nedílnou součástí celkového hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně verbálních forem), netolerance či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický pracovník, který je projevu přítomen a informuje v co nejkratší době třídního učitele, případně ředitelku školy (u závažnějších přestupků).
 3. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků pedagogičtí pracovníci uplatňují přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákům, zejména:
  neklasifikují žáky hned po jejich návratu do školy při nepřítomnosti delší než jeden týden
  účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí a dát mu příležitost to prokázat
  učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné
  při prověřování znalostí musí mít žáci dostatek času k pochopení, naučení, procvičení a zažití učiva
  ke konci klasifikačního období musí mít učitel dostatek podkladů pro jednoznačné hodnocení
  je nutné rozlišovat co je předmětem hodnocení prospěchu a co je předmětem hodnocení chování
 4. Výchovný poradce a třídní učitel jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením pedagogicko-psychologického vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů.
 5. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl doložit správnost své klasifikace i způsob získávání známek (písemné, ústní). V případě dlouhodobé nepřítomnosti (ukončení pracovního poměru v průběhu klasifikačního období, dlouhodobá nemoc apod.) předá klasifikační přehled zastupujícímu učiteli vedení školy.
 6. Žák je hodnocen a klasifikován ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu pro daný postupný ročník, pokud nebyl rozhodnutím ředitelky školy z předmětu uvolněn.
 7. Stupeň hodnocení a klasifikace určí učitel, který vyučuje v příslušném předmětu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě (pracovní vyučování). Výjimku tvoří komisionální zkoušky.
 8. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat ve svých výkonech pro určitou indispozici.
 9. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogické radě. Se zákonným zástupcem projedná vzniklou situaci třídní učitel a vyučující učitel daného předmětu.
 10. Při klasifikaci prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě aritmetického průměru z klasifikace, ale přihlíží se k systematičnosti, snaze a smyslu pro plnění úkolů. Stupeň prospěchu musí odpovídat průběžnému hodnocení a známkám, které žák získal a které byly sděleny zákonným zástupcům. Při hodnocení se využívá i sebehodnocení žáka.
 11. Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními vyučujícími ve třídě po projednání v pedagogické radě.
 12. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu. Pedagogové hodnotí a klasifikují chování žáků ve škole a při akcích pořádaných školou.
 13. Na konci každého klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy (nejpozději 48 hodin před konáním pedagogické rady o klasifikaci) učitelé příslušných předmětů zapíší číslicí výsledky celkové klasifikace do katalogových listů v programu Bakalář, připraví návrhy na případnou klasifikaci v náhradním termínu, návrhy na konání opravných zkoušek, u žáků hodnocených slovně se výsledek celkové klasifikace zapíše do upravených katalogových listů v programu Bakalář slovně.
 14. Zákonní zástupci jsou o prospěchu a chování žáka informováni třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů takto:průběžně v žákovských knížkách
  před koncem každého čtvrtletí školního roku (klasifikační období)
  okamžitě při porušení školního řádu
  případně vždy, kdy o to požádají zákonní zástupci
 15. Formativní a sumativní hodnocení – propojování přístupu sumativního a formativního hodnocení

Využíváme sumativních výsledků k formativním účelům, např. známka z didaktického testu je doplňována slovním komentářem, který je podrobnějším popisem výkonu, obsahuje i informace individuálním pokroku žáka vzhledem k dosavadnímu průběhu jeho učení, obsahuje i výzvy a doporučení, co by měl žák udělat proto, aby jeho výsledky byly lepší, respektive, aby se dále učil. Žák tak získává zpětnou vazbu, do jaké míry se v uchopení učiva posunul.

Slovní hodnocení umožňuje ocenit i snahu a píli. Nejdůležitější je, že slovní komentář kromě povzbuzení poskytuje i informace o tom, v čem byl použitý postup žáka chybný a jak je možné se v budoucnu podobné chyby vyvarovat. Slovní hodnocení vždy respektuje zásadu, že se nehodnotí žákova osobnost, ale výsledek jeho práce.

V Horní Plané 31. 8. 2012

Pozn.: Hodnocení a klasifikace je součástí školního řádu a ŠVP.

Poslední aktualizace 25. 8. 2015

Schváleno RADOU ŠKOLY: 2. 9. 2015

 

Příloha 1: Pravidla pro hodnocení žáků speciální školy

Mgr. Jana Šlechtová
ředitelka

Pravidla pro hodnocení žáků speciální školy
Způsoby hodnocení – klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů. V pololetí a na konci školního roku je vydávání vysvědčení se slovním hodnocením. Ustanovení školy k hodnocení výsledků vzdělání žáků vychází z ustanovení zákona č. 561/2004Sb. § 51 a vyhlášky MŠMT č.48/2005Sb., §§ 14, 15,16,17 ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení vyučovacích předmětů

Pro výslednou klasifikaci získává učitel podklady průběžným soustavným pozorováním žáka, jeho připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy, kontrolní písemné práce). Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace (u písemných zkoušek do 14dnů) a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených jevů, výkonů a výtvorů. Učitel rozvrhne kontrolní písemné práce rovnoměrně na celý rok tak, aby se nadměrně nehromadily na období před výslednou klasifikaci. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o klasifikaci žáka. Veškeré známky (hodnocení), které učitel zahrne do výsledné klasifikace na vysvědčení, musí být žákovi průběžně zapisovány do žákovské knížky. Výslednou klasifikaci určí učitel, který vyučuje příslušném předmětu. Klasifikační stupeň se neurčuje na základě aritmetického průměru z klasifikace za příslušné období. Při určování klasifikačního stupně postupuje učitel objektivně a nesmí podléhat žádnému vnějšímu ani subjektivnímu vlivu. Zákonného zástupce žáka informuje učitel o prospěchu prostřednictvím žákovské knížky a na individuálně domluvených konzultacích, v případě mimořádného zhoršení tak učiní bezprostředně a prokazatelným způsobem. Ve všech ročnících školy mohou rodiče žáků požádat ředitele školy o slovní hodnocení v předmětech – český jazyk, matematika. (Žádost musí být doložena vyšetřením a doporučením (nestarším 2 roky)z pedagogicko–psychologické poradny.

Hodnocení a klasifikace pro slovní hodnocení

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované učivo uceleně, přesně a úplně. Samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2(chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. V jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3(dobrý)

Žák má v osvojení požadovaných poznatků mezery. Při vykonávání požadovaných činností se projevují nedostatky. Nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4(dostatečný)

Žák má v osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných činností je málo pohotový a má větší nedostatky. Při řešení úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky. V grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický.

Stupeň 5(nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitosti nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

prospěl(a) s vyznamenáním

Žák prospěl s vyznamenáním, není-li z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré.

prospěl(a)

Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

neprospěl(a)

Žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen nevysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

nehodnocen (a)

Není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

Způsob získávání podkladů pro hodnocení

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:

soustavným diagnostickým pozorováním žáků

sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování

různými druhy zkoušek
(písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové..)

kontrolními písemnými pracemi

analýzou výsledků různých činností žáků

konzultacemi s ostatními vyučujícími

podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocení projevů, výkonů, výtvorů.

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

Vyučující zajistí zapsání známek do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost.

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škola sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn, žák se znovu nepřezkušuje.

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě.

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů za každé čtvrtletí školního roku.

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.

Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů.

Sebehodnocení

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně kontrolovány. Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období.

Slovní hodnocení

Výsledkem vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Dodatek ke slovnímu hodnocení

(25.08.2014)

Formativní a sumativní hodnocení – propojování přístupu sumativního a formativního hodnocení

Využíváme sumativních výsledků k formativním účelům, např. známka z didaktického testu je doplňována slovním komentářem, který je podrobnějším popisem výkonu, obsahuje i informace

o individuálním pokroku žáka vzhledem k dosavadnímu průběhu jeho učení, obsahuje i výzvy

a doporučení, co by měl žák udělat proto, aby jeho výsledky byly lepší, respektive, aby se dále učil. Žák tak získává zpětnou vazbu, do jaké míry se v uchopení učiva posunul.

Slovní hodnocení umožňuje ocenit i snahu a píli. Nejdůležitější je, že slovní komentář kromě povzbuzení poskytuje i informace o tom, v čem byl použitý postup žáka chybný a jak je možné se

v budoucnu podobné chyby vyvarovat. Slovní hodnocení vždy respektuje zásadu, že se nehodnotí žákova osobnost, ale výsledek jeho práce.

Přezkoušení

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. V takovém případě jmenuje komisi školní inspekce. Přezkoušení provede komise do deseti dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení žáka je nepřípustné.

Dodatečná zkouška

Dodatečnou zkoušku koná žák:
 který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce klasifikačního období za druhé pololetí.

 který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna příslušeného školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmínečně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník.

 který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu.
Postup do dalšího ročníku

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem as výjimkou předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již byl v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

Hodnocení chování:

Výchovná opatření:

Napomenutí třídního učitele: udělí TU za opakované drobnější přestupky proti školnímu řádu

Důtka třídního učitele: udělí TU za závažnější kázeňský přestupek. Udělení důtky se hlásí řediteli školy.

Důtka ředitele školy: udělí ŘŠ po projednání v pedagogické radě. Za závažné, nebo opakující se kázeňské přestupky.

Udělená výchovná opatření zapisuje třídní učitel do KL, TV a Bakaláře.

O udělených výchovných opatřeních informuje třídní učitel neprodleně a prokazatelně rodiče žáka zápisem do žákovské knížky. Výchovná opatření se udělují podle míry přestupku. Udělení přísnějšího opatření není podmíněno udělením předcházejícího mírnějšího opatření. .

Chování–klasifikační stupně

1.(velmi dobré)

Nevyvolává konflikty se spolužáky, aktivně se zúčastňuje vyučování, nenarušuje vyučování. Je-li ojediněle napomenut, vždy na napomenutí pozitivně reaguje. Méně závažného přestupku se dopouští zcela ojediněle.

2.(uspokojivé)

Žák se dopouští závažnějšího kázeňského přestupku, má problémy s dodržováním pravidel obecné lidské slušnosti a jednání. Opakovaně se dopouští drobných kázeňských přestupků. Často narušuje vyučovací hodinu jednáním nebo činnostmi, které s výukou nijak nesouvisí. Vyvolává konflikty se spolužáky. Na napomenutí reaguje až po opakovaném upozornění.

3.(neuspokojivé)

Žák se dopouští velmi závažného činu, který zákon kvalifikuje jako trestný čin, nebo se opakovaně dopouští hrubých porušení škol. řádu. Nerespektuje pravidla obecné lidské slušnosti. Má konflikty se spolužáky i učiteli. Na napomenutí, důtku TU nebo ŘŠ nereaguje.

Při výsledném hodnocení chování žáka na vysvědčení nemusí při snížení známky z chování nutně předcházet udělení opatření k posílení kázně (napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ).

Snížení známky z chování není trestem, známka z chování je hodnocením žákova chování.

Známku z chování navrhuje většinou třídní učitel (po projednání s ostatními učiteli), ped. rada se k návrhu vyjádří většinovým postojem, konečné rozhodnutí má ředitel školy.

Upřesnění rozsahu kázeňských přestupků

Drobný kázeňský přestupek:

Drobné rušení vyučování

Zapomínání pomůcek a úkolů •opakované „zapomínání“ žákovské knížky• ojedinělé záškoláctví

Po zvonění není na svém místě, ale na chodbě

Není připraven na vyučování (pomůcky)• opožděný příchod do vyučovací hodiny

Přinášení věcí nesouvisejících s vyučováním

Manipulace s mobilem při vyučování• opakované nepřinesení cvičebního úboru nebo pracovního oděvu
Závažný kázeňský přestupek:

Hrubé a neomalené chování

Napadení spolužáka – hrubé násilí

šikanování, opakované záškoláctví nad 10hodin

záměrné rušení vyučování

lhaní a podvádění

poškozování os. majetku spolužáků, majetku školy

přepisování známek v ŽK

vulgární vyjadřování při vyučování

krádež nebo spoluúčast na krádeži

podvod s omluvenkou nebo uvolněním ze školy

kouření cigaret, pití alkoholu, drogy

přinášení věcí, které mohou vážným způsobem ohrozit ostatní

V Horní Plané 31.08.2012

Pozn.: Hodnocení a klasifikace je součástí školního řádu a ŠVP.

Poslední aktualizace 25.08.2015

Schváleno RADOU ŠKOLY: 2. 9. 2015

 

Mgr. Jana Šlechtová

ředitelka