380 738 258 info@detskydomovhp.cz

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna

Horní Planá

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna

Horní Planá

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna

Horní Planá

Dětský domov

Dětský domov rodinného typu je školským zařízením pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací, sociální a materiální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné formy náhradní péče.
V současnosti má domov kapacitu 56 dětí. Děti žijí v sedm rodinných skupin tj. bytech, které se nalézají ve dvou budovách. Mohou zde žít děti ve věku od 3 do 26 let. Personálně je péče o děti zajišťována denními a nočními vychovatelkami a vychovateli. Jejich snahou je přiblížit život v domově dobře fungující klasické rodině. Hlavní náplní života dětí je nejen příprava na vyučování, ale i činnosti potřebné pro rozvoj vědomostí, dovedností a návyků, které ocení po odchodu z domova v samostatném životě. Děti s se plně podílí na chodu rodinných skupin, denně připravují svačiny, vaří večeře a někdy si chytají i celodenní o sobotách a nedělích. Také se věnují svým koníčkům a zájmům, zapojují se do práce různých zájmových kroužků.
Pro zabezpečení chodu domova a kvalitní péče o děti je nutná i součinnost s dalšími orgány a institucemi – zejména se školami dětí, Dětským diagnostickým ústavem v Homolích, OSPOD, pedagogicko-psychologickou poradnou, soudy, Policií ČR atd.
Posláním dětského domova je vytvořit v podmínkách kolektivního výchovného zařízení takové prostředí, které bude účinně přispívat k harmonickému vývoji osobností dětí.
logoČinnost zde probíhá podle Školního vzdělávacího programu dětského domova.

Logem našeho domova je dvojice odcházejících dětí, který děti samy nakreslily:

Legislativa

Nejdůležitější používané předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí v kanceláři DD.

 1. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 2. Zákon č. 500/2004 Sb.,    správní řád
 3. Zákon č. 106/1999 Sb.,    o svobodném přístupu k informacím
 4. Zákon č. 101/2000 Sb.,    o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 5. Zákon č. 137/2006 Sb.,    o veřejných zakázkách
 6. Zákon č. 82/1998 Sb.,      o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 7. Zákon č. 262/2006 Sb.,    zákoník práce
 8. Zákon č. 563/1991 Sb.,    o účetnictví
 9. Zákon č. 320/2001 Sb.,    o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 10. Zákon č. 563/2004 Sb.,     pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 11. Zákon č. 552/1991 Sb.,    o státní kontrole
 12. Zákon č. 359/1999 Sb.,    o sociální – právní ochraně dětí
 13. Zákon č. 109/2002 Sb.,    o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 14. Zákon č. 40/1964 Sb.,            občanský zákoník
 15. Zákon č. 129/2000 Sb.,    o krajích (krajské zřízení)

Předpisy jsou k nahlédnutí během úředních hodin v kanceláři dětského domova

Vnitřní řád školy i Dětského domova, Návštěvní řád jsou k dispozici v návštěvní místnosti.

Základní škola

Škola je součástí prvního patra budovy (Švermova 115).
Pedagogové i asistenti pedagoga v naší škole jsou plně kvalifikováni, případně si kvalifikaci doplňují.
Posláním Základní školy je poskytovat dětem, mládeži s mentálním postižením výchovu, vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a maximální možné zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností.
Závazný rámec, podle kterého je obsahově, organizačně základní vzdělávání zajišťováno je rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (RVP ZV). Od 1. 9. 2018 Školní vzdělávací program základní školy, č.j.: 1279/2018, zpracovaný podle RVP ZV. Dle tohoto vzdělávacího programu poskytujeme základní vzdělání všem žákům, konkrétně jde o žáky s lehkým mentálním postižením, žáky se souběžným postižením více vadami a autismem.
Žáci základní školy speciální se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu – spec. č. j. 916/2011.
Do všech ŠVP je možné nahlédnout v ředitelně školy.
Projekt:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007854 – Rozvoj čtenářské gramotnosti na ZŠ při DD Horní Planá

 

 

 

Pedagogové i asistenti pedagoga v naší škole jsou plně kvalifikováni.

Specifika vzdělávání ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.

• Redefinuje žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
• Namísto znevýhodnění, zdravotního postižení, statutu azylanta a sociálně znevýhodněného je definován žák s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání
• Rozšiřuje se skupina podpořených žáků, posiluje se význam podpory ze strany školy
• Zavádí se nový termín žák s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí
• Zavádí se odlišný systém koloběhu informací o žákovi
• Revize výstupů školských poradenských zařízení
• §16 odst 9 zachovává možnost vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách s upraveným RVP ZV, prostředí, kde se realizuje podpora žáka
• Zpřísňuje pravidla pro zařazování do těchto tříd a škol

Struktura podpůrných opatření

• Vymezení charakteristiky stupně podpory (typ obtíží, vymezení podmínek k zajištění podpory)
• Forma vzdělávání, stupeň vzdělání
• Metody výuky- vymezení vhodných didaktických úprav učiva na podporu žáka
• Možnosti úpravy obsahu vzdělání a očekávaných výstupů (+ práce s disponibilními hodinami)
• Organizace výuky žáka (škola a školské zařízení)+ přijímací řízení, všechny formy ukončování studia + možnost prodloužení délky vzdělávání
• IVP – možnost uplatnění od 2. stupně podpory, kontrola 1x ročně
• Hodnocení žáka (kritéria, formy, úpravy hodnotících kritérií, práce s postoji a motivací)
• Intervence- předmět speciálně pedagogické péče + pedagogická intervence
• Metodická podpora práce pedagoga- koncentrovaná podpora ŠPZ (PPP a SPC) + možnost využití služeb školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga

Struktura podpůrných opatření II.

• Personální podpora pedagoga pedagogickými pracovníky, Asistent pedagoga, speciálního pedagoga-učitele), osobní asistent
• Další typy podpory
• Náhradní prostředky komunikace alternativní a augmentativní formou
• Podpora orientace v prostoru
• Další formy podpory z oblasti speciální pedagogiky a psychologie
• Práce s jednotlivcem i skupinou
• Posilování výuky, sociálních vztahů, vyrovnávání handicapů