380 738 258 info@detskydomovhp.cz

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna

Horní Planá

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna

Horní Planá

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna

Horní Planá

Dětský domov

Dětský domov rodinného typu je školským zařízením pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací, sociální a materiální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné formy náhradní péče.

V současnosti má domov kapacitu 64 dětí. V pěti rodinných skupinách, ve dvou budovách, zde mohou žít děti ve věku od 3 do 26 let. Personálně je péče o děti zajišťována denními a nočními vychovatelkami a taktéž provozními zaměstnanci. Jejich snahou je přiblížit život v domově dobře fungující klasické rodině. Hlavní náplní života dětí je nejen příprava na vyučování, ale i činnosti potřebné pro rozvoj vědomostí, dovedností a návyků, které jistě ocení, zejména po odchodu z domova v samostatném životě. Děti s „tetami“ denně připravují svačiny, vaří večeře a celodenní stravu o sobotách a nedělích, uklízí v rodinných skupinách, žehlí prádlo. Také se věnují svým koníčkům a zájmům, zapojují se do práce různých zájmových kroužků.

Pro zabezpečení chodu domova a kvalitní péče o děti je nutná i součinnost s dalšími orgány a institucemi – zejména se školami dětí, Dětským diagnostickým ústavem v Homolích, OSPOD, pedagogicko-psychologickou poradnou, soudy, Policií ČR atd.

Posláním dětského domova je vytvořit v podmínkách kolektivního výchovného zařízení takové prostředí, které by co nejúčinněji přispívalo k harmonickému vývoji osobnosti mladého jedince, jeho zařazení do běžné populace a na vstup do samostatného života. Rovněž mu poskytovalo dostatek intimity, jistoty, pocit pevného zázemí a současně dostatek podnětů a možnosti rozvíjení a logouspokojování jeho citových potřeb.

Činnost zde probíhá podle Školního vzdělávacího programu dětského domova s názvem „Barevný rok“

Logem našeho domova je dvojice odcházejících dětí, který děti samy nakreslily:

Legislativa

Nejdůležitější používané předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí v kanceláři DD.

 1. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 2. Zákon č. 500/2004 Sb.,    správní řád
 3. Zákon č. 106/1999 Sb.,    o svobodném přístupu k informacím
 4. Zákon č. 101/2000 Sb.,    o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 5. Zákon č. 137/2006 Sb.,    o veřejných zakázkách
 6. Zákon č. 82/1998 Sb.,      o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 7. Zákon č. 262/2006 Sb.,    zákoník práce
 8. Zákon č. 563/1991 Sb.,    o účetnictví
 9. Zákon č. 320/2001 Sb.,    o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 10. Zákon č. 563/2004 Sb.,     pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 11. Zákon č. 552/1991 Sb.,    o státní kontrole
 12. Zákon č. 359/1999 Sb.,    o sociální – právní ochraně dětí
 13. Zákon č. 109/2002 Sb.,    o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 14. Zákon č. 40/1964 Sb.,            občanský zákoník
 15. Zákon č. 129/2000 Sb.,    o krajích (krajské zřízení)

Předpisy jsou k nahlédnutí během úředních hodin v kanceláři dětského domova

Vnitřní řád školy i Dětského domova, Návštěvní řád jsou k dispozici v návštěvní místnosti.

Základní škola

Škola je součástí prvního patra budovy (Švermova 115).
Pedagogové i asistenti pedagoga v naší škole jsou plně kvalifikováni.
Posláním Základní školy je poskytovat dětem, mládeži s mentálním postižením výchovu, vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností.
Škola má vlastní tělocvičnu, školní kuchyňku i počítačovou učebnu, dílnu. Využíváme učební altán na zahradě pro zpříjemnění výuky. Žáci se zúčastňují během roku kulturních a sportovních akcí. V odpoledních hodinách nabízí škola formou kroužků i odpolední využití volného času.
Závazný rámec, podle kterého je obsahově, organizačně základní vzdělávání zajišťováno je  rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (RVP ZV).  Od 1. 9. 2018 Školní vzdělávací program základní školy, č.j.: 1279/2018, zpracovaný podle RVP ZV. Dle tohoto vzdělávacího programu poskytujeme základní vzdělání všem žákům, konkrétně jde o žáky s lehkým mentálním postižením, žáky se souběžným postižením více vadami a autismem., s výjimkou žáků žáků 7. – 9 třídy, ti se vzdělávají podle dobíhajícího Školního vzdělávacího programu základní školy praktické, č.j.: 854/2010 -zpracovaného  dle přílohy RVP ZV LMP. Žáci základní školy speciální se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu – spec. č. j. 916/2011.
Do všechny ŠVP je možné nahlédnout v ředitelně školy.
Projekt:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007854 – Rozvoj čtenářské gramotnosti na ZŠ při DD Horní Planá

 

 

Pedagogové i asistenti pedagoga v naší škole jsou plně kvalifikováni.

Specifika vzdělávání ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.

• Redefinuje žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
• Namísto znevýhodnění, zdravotního postižení, statutu azylanta a sociálně znevýhodněného je definován žák s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání
• Rozšiřuje se skupina podpořených žáků, posiluje se význam podpory ze strany školy
• Zavádí se nový termín žák s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí
• Zavádí se odlišný systém koloběhu informací o žákovi
• Revize výstupů školských poradenských zařízení
• §16 odst 9 zachovává možnost vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve školách s upraveným RVP ZV, prostředí, kde se realizuje podpora žáka
• Zpřísňuje pravidla pro zařazování do těchto tříd a škol

Struktura podpůrných opatření

• Vymezení charakteristiky stupně podpory (typ obtíží, vymezení podmínek k zajištění podpory)
• Forma vzdělávání, stupeň vzdělání
• Metody výuky- vymezení vhodných didaktických úprav učiva na podporu žáka
• Možnosti úpravy obsahu vzdělání a očekávaných výstupů (+ práce s disponibilními hodinami)
• Organizace výuky žáka (škola a školské zařízení)+ přijímací řízení, všechny formy ukončování studia + možnost prodloužení délky vzdělávání
• IVP – možnost uplatnění od 2. stupně podpory, kontrola 1x ročně
• Hodnocení žáka (kritéria, formy, úpravy hodnotících kritérií, práce s postoji a motivací)
• Intervence- předmět speciálně pedagogické péče + pedagogická intervence
• Metodická podpora práce pedagoga- koncentrovaná podpora ŠPZ (PPP a SPC) + možnost využití služeb školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga

Struktura podpůrných opatření II.

• Personální podpora pedagoga pedagogickými pracovníky, Asistent pedagoga, speciálního pedagoga-učitele), osobní asistent
• Další typy podpory
• Náhradní prostředky komunikace alternativní a augmentativní formou
• Podpora orientace v prostoru
• Další formy podpory z oblasti speciální pedagogiky a psychologie
• Práce s jednotlivcem i skupinou
• Posilování výuky, sociálních vztahů, vyrovnávání handicapů