380 738 258 info@detskydomovhp.cz

Tisková mluvčí jihočeské Policie

Tisková mluvčí jihočeské Policie na debatě v naší škole

Škola si je vědoma, že nárůst projevů rizikového chování v populaci mládeže a dětí školního věku je závažným celospolečenským problémem s dopady jak na život a individuální osud jednotlivců a rodin, tak prosperitu komunity obce i státu. Za rizikové chování, resp. sociálně patologické jevy v chování dětí a mládeže považujeme následující body, které byly součástí společné debaty s tiskovou mluvčí Policie ČR Štěpánkou Uhlířovou dne 17. 5. 2018.

– šikanování
– projevy agresivního chování a jednání
– záškoláctví
– dětská kriminalita, delikvence a vandalismus
– ohrožení vývoje dítěte v důsledku zanedbávání nebo jiného patologického
vlivu v jeho výchově
– xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
– užívání legálních a nelegálních návykových látek
– zneužívání léků a anabolik
– NEbezpečí sociálních sítí
– chování ohrožující reprodukční zdraví

Škola si uvědomuje svůj podíl na odpovědnosti za předcházení vlivům, jež by mohly žáky školy ohrozit v jejich zdárném tělesném, duševním a sociálním vývoji, aniž by si však kladla za cíl nezastupitelnou roli rodičů dětí v této oblasti přejímat. Svůj úkol vidíme po boku dalších institucí jako pomoc a podporu rodičů svých žáků.
Děkujeme Štěpánce Uhlířové, tiskové mluvčí jihočeské Policie ČR, za otevřenou a vstřícnou komunikaci se žáky i pedagogy.

Jana Šlechtová