Výlet na Medvědí stezku

TÉMATICKÝ DEN – Šumava na podzim

(Výlet na Medvědí stezku)

Datum: 15. 9. 2015
Účastníci: všichni žáci a učitelé školy
Časová dotace: 8:00 – 16:00
Cíl: Seznámit žáky s pojmem turistická stezka, pravidly chování na stezkách i mimo stezky, turistickým značením, k čemu slouží, faunou a flórou Šumavy, historií Medvědí stezky a Schwarzenberského plavebního kanálu.

Hlavním cílem je utváření kladného vztahu dětí k přírodě a k historii. Vytvářet možnost konkrétních situací a příkladů, v nichž žáci projevují svůj vztah k přírodě a učí se zodpovědnému jednání.

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání, komunikace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, zvládnutí vlastního chování, porozumění sobě samému a druhým.

Environmentální výchova – pochopení vztahů člověka k životnímu prostředí, důležitosti ochrany životního prostředí, pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti.

Kompetence:

k učení – přijímání nových informací o přírodě, o našem regionu, o historii
k řešení problému – překonávání problémů vhodnými metodami
komunikativní – komunikace s druhými přiměřeným způsobem, reagování na pokyny, umět se srozumitelně vyjádřit
sociální a personální – respektování druhých, rozpoznávání nevhodného chování, orientace v prostředí
občanské – chápání základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů, respektování požadavků na kvalitní životní prostředí

Průběh:

V  7: 45 jsme se sešli na vlakovém nádraží a společně vyrazili vlakem do zastávky Ovesná (3 km od Nové Pece). Toto byl náš výchozí bod. Zde jsme děti seznámili s plánem celého dne a řekli jsme si pár slov o Medvědí stezce. K tomu nám posloužila informační tabule na začátku trasy. Medvědí stezka je nejstarší naučnou stezkou na Šumavě (vznikla v roce 1967) a jak napovídá její název, je spjatá s historií zastřelení posledního šumavského medvěda (14. listopadu 1856). Vydali jsme se po žluté značce. V úseku Ovesná – Jelení Vrchy, je množství kamenných útvarů s názvy jako Skalní vyhlídka, Perníková věž, Soutěska lapků, Gotický portál, Kaple, Hřib, Viklan, Kamenná kráska, Obří kostky a další. Cestou jsme si zahráli několik her, vyluštili přírodovědný kvíz a zastávky u jednotlivých útvarů jsme využili i k občerstvení. Naše trasa vedla i kolem krásného Jeleního jezírka. Odtud to byl do osady Jelení Vrchy už jen kousek. Viděli jsme podzemní tunel Schwarzenberského plavebního kanálu i s jeho dvěma portály. Naše putování po Medvědí stezce jsme zakončili návštěvou expozice Schwarzenberského kanálu přímo u cesty lemující plavební kanál, ve staré fořtovně. Před ní je soutok Jeleního smyku a nového kanálu, který zde navazuje na starý kanál.

Cesta z Jeleních vrchů do Nové pece – částečně pěšky a částečně autobusem.
Cesta z Nové Pece do Horní Plané – vlakem.

Evaluace:

Tematický den „Šumava na podzim“ byl určen pro žáky celé školy. Žáci měli možnost projít jeden z úseků Medvědí stezky, vidět ojedinělé kamenné útvary a zažít jedinečnou atmosféru krásné šumavské přírody. Prostřednictvím informačních desek získali nové informace o šumavské fauně a flóře, o historii Schwarzenberského plavebního kanálu a o historii Medvědí stezky. Výlet byl pro některé děti náročný, ale nakonec jej všechny děti zvládly a domů si odnesly spoustu nových zážitků.