1

Bezpečná cesta do školy

TEMATICKÝ DEN Bezpečná cesta do školy

(Dopravní výchova)

Datum: 14. 10. 2015
Účastníci: všichni žáci a učitelé školy

Pomůcky: papíry, podložky, tužky, pastelky, výukový program CD „Bezpečně na cestách“, interaktivní tabule, internetové stránky: https://www.zachranny-kruh.cz/

Časová dotace: 5 vyučovacích hodin

Cíl: seznámit žáky se základními pravidly bezpečnosti silničního provozu, poznat nejbližší okolí s ohledem na bezpečnost sil­ničního provozu, zajistit pro žáky příležitost poznat, pochopit a přijmout faktickou i etickou stránku bezpečnosti v silničním provozu.

Základním cílem bylo získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, přijetí etických norem chování, rozvoj klíčových kompetencí žáka s důrazem na rozvoj komunikace, sounáležitosti, úcty ke zdraví, odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost i zdraví jiných. Dále šlo o výchovu k toleranci a ohleduplnosti k ostatním.

Průřezová témata:

osobnostní a sociální výchova – rozvoj schopností poznávání, komunikace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti.

Kompetence:

k učení – přijímání nových informací, používání symbolů a značek
k řešení problému – překonávání problémů vhodnými metodami
komunikativní – komunikovat s druhými přiměřeným způsobem, reagování na pokyny, umět se srozumitelně vyjádřit
sociální a personální – respektování druhých, rozpoznávání nevhodného chování, orientace v prostředí
občanské – dodržování základních společenských pravidel, ochrana svého zdraví a zdraví druhých

Průběh:

Ráno jsme začali opakováním důležitých dopravních značek a značení (přechod pro chodce, křižovatka, dopravní značky, semafory pro řidiče, pro chodce) a povídáním o tom, jak se máme na ulici chovat. Co je správně a co špatně. Dále jsme s dětmi opakovali pravidla bezpečného chování na ulici. Poté jsme žáky rozdělili do čtyř skupin. Na interaktivní tabuli si žáci zopakovali dopravní značky prostřednictvím soutěžního kvízu. Žáci byli také informováni o vhodném oblečení (barevné, pestré) a reflexních doplňcích.

Práce v terénu – všichni žáci společně s vyučujícím prošli trasy, kterými chodí do školy a postupně zakreslovali dopravní značky. Vymýšleli jiné, bezpečnější trasy.

Ve škole si žáci prostřednictvím interaktivní tabule a výukového CD „Bezpečně na cestách“ prošli možná řešení situací na ulici. V závěru každý žák dostal k vyplnění jeden pracovní list (podle věku).

Evaluace:

Tematický den „Bezpečná cesta do školy“ byl určen pro žáky celé školy. Žáci byli seznámeni s pravidly bezpečného a ohleduplného chování na ulici, s dopravními značkami, světelnými signály, zopakovali si pravidla silničního provozu, jak přecházet silnici po přechodu, bez přechodu, kde si hrát, jaká jsou vhodná místa ke hře, základní pravidla chůze po chodníku, kdo je účastník silničního provozu, pracovali v terénu a v závěru vypracovali jednoduchý test. Téma odpovídalo skutečnému životu a žáci mohli uplatnit své dosavadní zkušenosti.
Koritarová Martina