1

Tématický den Bezpečná cesta do školy

Tematický den „Bezpečná cesta do školy“ byl určen pro žáky celé školy. Žáci se seznámili se základními pravidly bezpečného chování na ulici a pozemních komunikacích. V úvodu shlédli prostřednictvím interaktivní tabule prezentaci, kde si zopakovali pravidla silničního provozu, dopravní značky a pravidla bezpečného přecházení (komunikace s přechodem a bez přechodu pro chodce). Prostřednictvím testu si ověřili své znalosti týkající se silničního provozu. Jelikož nám nepřálo počasí, zbytek dopoledne žáci společně s učiteli plnili ve třídách připravené úkoly (rozdělení dopravních značek, kreslení plánku své cesty z domova do školy, vymýšlení jiné bezpečnější trasy, modelové situace na ulici, mladší děti kreslily dopravní značky a semafory, rozhovory na téma vhodné oblečení, reflexní doplňky).
Cílem bylo seznámit žáky se základními pravidly bezpečnosti silničního provozu, poznat nejbližší okolí s ohledem na bezpečnost sil­ničního provozu, zajistit pro žáky příležitost poznat, pochopit a přijmout faktickou i etickou stránku bezpečnosti v silničním provozu.
Základním cílem bylo získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, přijetí etických norem chování, rozvoj klíčových kompetencí žáka s důrazem na rozvoj komunikace, sounáležitosti, úcty ke zdraví, odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost i zdraví jiných. Dále šlo o výchovu k toleranci a ohleduplnosti k ostatním (kompetence k učení – přijímání nových informací, používání symbolů a značek, k řešení problému – překonávání problémů vhodnými metodami,
komunikativní – komunikovat s druhými přiměřeným způsobem, reagování na pokyny, umět se srozumitelně vyjádřit, sociální a personální – respektování druhých, rozpoznávání nevhodného chování, orientace v prostředí, občanské – dodržování základních společenských pravidel, ochrana svého zdraví a zdraví druhých).