Soutěžíme s panem Popelou

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA a EKOLOGIE

EVVO – ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1. pololetí
Ekologická výchova a otázka udržitelnosti se stala součástí učebních osnov v předmětech: Přírodověda, Přírodopis, Pracovní činnosti, Chemie, Zeměpis, Matematika, Občanská výchova, vlastivěda, Výtvarná výchova i Tělesná výchova.
Ekologické hledisko ovlivňuje samo fungování školy – otázky topení, svícení, užívání vody či zacházení s odpady jsou řešeny s ohledem na něj.
– ekologická výchova je výchova člověka, který bude využívat všechny vymoženosti civilizace, ale bude respektovat nutnost opatření vedoucích k zachování zdravého a kvalitního životního prostředí ne proto, že je k nim nucen, ale proto, že je přesvědčen o jejich účelnosti
–          cílem našeho výchovného působení je učinit výchovu k trvale udržitelnému rozvoji přirozenou součástí života školy, a to nejen na úrovni teoretické, ale hlavně praktické a pozitivně tak ovlivnit životní postoje žáků a pedagogů.

Soutěžíme s panem Popelou

„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.
Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

V tomto školním roce jsme již naplnili celý kontejner směsným papírem a sbíráme dál 🙂

Žáci komentovali:
Martin 6. tř.: „Je u toho legrace a papír tak ještě k něčemu poslouží.
Pavel 6. tř.: „Tolik papíru jsem pohromadě ještě neviděl, budeme sbírat a naplníme další kontejner, musíme vyhrát!
Petr 10. tř.: „Já hodně pomáhám se sběrem, dají se tak vydělat peníze.