380 738 258 info@detskydomovhp.cz

Bezpečně online

Tematický den
BEZPEČNĚ ONLINE
PRAVIDLA BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ INTERNETU
Stručná anotace:

Stručná anotace: Test znalostí z oblasti bezpečného internetu
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor: Informatika
Stupeň vzdělávání a období vzdělávání: 1. i 2. stupeň
Tematický celek: 1. Základy práce s počítačem
Očekávaný výstup z RVP ZV: 1. 3 Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím.
Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence k učení

Kompetence k učení

Cíle: Znalostní
Mezioborové přesahy a vazby: Informatika
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Počítačová učebna nebo počítače v běžné třídě
Organizace časová – délka aktivity: Aktivita 10 – 15 minut
Vyučovací metody: Rozhovor (otázky, odpovědi)

Testy, videa

Způsoby hodnocení: Výkonové testy
Kritéria hodnocení: Správné zodpovězení všech otázek – společně
Nutné pomůcky a prostředky: Počítač

Připojení na internet

Použitá literatura a klíčové zdroje: Internet, bezpecne-online.cz, saferinternet.cz, protisikane.cz, pomoconline.cz, mobilstory.cz
Klíčová slova: Kyberšikana, Kybergrooming, Stalking

Popis aktivity
1. Společné seznámení s tématem, společná konverzace témat, zhlédnutí videí, fiktivní zažití a zkušenost s využitím klíčových zdrojů
2. Rozdání testu žákům, společně přečíst a popř. vysvětlit jednotlivé otázky.
3. Samostatná práce žáků.
4. Společná kontrola odpovědí, možnost vyhledání odpovědí na stránkách věnovaných bezpečnému internetu.

V rámci dvou vyučovacích hodin INF se společně se žáky opět seznámíme s riziky, které jsou spojené s kyberprostorem.  Vhodnou vzdělávací formou, přizpůsobenou schopnostem a individualitě každého žáka, si fiktivně zažijeme různá rizika internetu. Názornými videi se zkušenostmi si představíme virtuální rizika. Internet je představen jako „dobrý pomocník, ale možný zlý pán.“
Seznámení žáků s obecnými pravidly:
Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy, kam chodíš, někomu, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím Internetu, jestliže ti to rodiče (nebo lidé, kteří se o tebe starají) přímo nedovolí.
Pokud se tak nedohodneš s rodiči, neposílej nikomu po Internetu svojí fotografii.
Nikdy nikomu, ani nejlepšímu příteli, neprozrazuj heslo své internetové schránky nebo počítače, popř. svého profilu na sociální síti (Facebook, Twitter aj.)
Nikdy si bez svolení rodičů nedomlouvej osobní schůzku s nikým, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím Internetu. I když ti rodiče (nebo lidé, kteří se o tebe starají) dovolí se s takovým člověkem sejít, nechoď na takovou schůzku sám/a, sejděte se na veřejném místě a řekni doma, kam jdeš a proč.
Nikdy nepokračuj v chatování, když se ti bude zdát, že se tam probírají věci, které tě budou přivádět do rozpaků nebo tě vyděsí. Nezpůsobíš nikomu žádnou škodu, když o takovém zážitku řekneš rodčům nebo lidem, kteří se o tebe starají.
Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární emaily, které dostaneš jako člen/ka Newsgroup (předvolené oblíbené zájmové skupiny, kde přichází uživatelům informace automaticky).
Nikdy neotvírej soubory přiložené k elektronickým zprávám (e-mailům), pokud přijdou od lidí nebo z míst, která neznáš. Okamžitě tyto zprávy vymaž. Mohou obsahovat viry nebo jiné programy, které by zničily všechny informace a software počítače.
Vždy řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o tebe starají) o všech případech neslušných výrazů na Internetu, totéž platí pro neslušné obrázky.
Vždy bud sám/a sebou a nezkoušej si hrát na někoho, kým nejsi  (na staršího apod.), ale zároveň se snaž uchovat si svou anonymitu.
Vždy se chovej podle následujícího pravidla: jestliže některá webová stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé, nebo jen pro lidi od určitého věku, musí se to respektovat, a ti, kteří nevyhovují kritériím, nemají takovou stránku otvírat.
Pamatuj si další pravidlo: když ti někdo na Internetu bud nabízet něco, co zní tak lákavě, že se to nepodobá pravdě, nevěř mu – není to pravda.
Jestliže na Internetu najdeš něco, o čem jsi přesvědčen/a, že to je nelegální – ohlas to. někomu dospělému. (rodičům, učitelům, knihovníkům, vychovatelům …)
Výstupem je:
Uvědomění si a pochopení žáka možného nebezpečí internetové komunikace a jevů, které jsou s touto komunikací spojeny. Seznámení s pojmy: kyberšikanas, sexting, kyberooming, kyberstalking, spam, sociální inženýrství, sociální sítě (zejména Facebook) a další nebezpečné komunikační jevy. Výsledkem je docílení aktivního a zdravého využívání internetu jako prostředku pro komunikaci, vzdělávání a osobnostní rozvoj žáka.

Hodnocení a sdělení dětí:
Erika 9. roč.: „To bylo hustý, věděla jsem, co mi může hrozit, ale když to vidíte jako film, je to hrozný.
Martin 6. roč.: „No, to jsem teda koukal, ale já vím, s kým si můžu psát.“
Pavel 6. roč.: „Nechodím na žádný stránky, hraju jen hry.“
Karel 4. roč.: „Jo, to bylo teda něco. Já vím, že nikomu nemám psát adresu, ani kam chodím, taky žádný sprostý fotky nikomu nesmíte posílat.“